Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

COVID-19

SAVEครูดีให้มีที่ยืน

น้อมนำพระราชปณิธาน

E-Office เอกชน

obectv

G-Chat Apps

คลังสารสรเทศ

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69

ทุจริตคิดโกงชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทำเนียบสถานศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษา

แผนปฎิบัติการ สพฐ.

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการประชุม

ขั้นตอนการให้บริการ

ผอ.เฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ประธานกลุ่มโรงเรียนบางกรวย และผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม เข้าขอพรคุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 
ผอ.เฉลิมพล พันธ์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
ประธานกลุ่มโรงเรียนบางกรวย และผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 
เข้าขอพรคุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด 
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 และในโอกาสนี้ได้เรียนเชิญท่านเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กลุ่มโรงเรียน
บางกรวย อีกด้วย
Share

20 ข่าวล่าสุด

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร

ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม

ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นางวชิรนุช พรหมภัทร์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ

นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

 

รองผู้อำนวยการ

ดร.หฤทัย บุญประดับ

รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

สลิปเงินเดือน

โรงเรียนสุจริต

facebook

ระบบ eMENSCR

E-Learning

Twitter

Instagram

Youtube

Q&A(ถาม-ตอบ)

ประเมินคุณธรรม ITA

เว็บไซต์หน่วยงาน